Документи

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

 

БЮДЖЕТ И ОТЧЕТИ

Отчетни данни за изпълнението на бюджета до 31.03.2019 г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета до 31.01.2019 г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджет 2018 

Нормативни документи:

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

 Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка