Документи

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

 

БЮДЖЕТ И ОТЧЕТИ

 

 

Отчетни данни за изпълнението на бюджета до 31.12.2019 г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета до 30.09.2019 г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета до 30.06.2019 г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета до 31.03.2019 г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджета до 31.01.2019 г.

Отчетни данни за изпълнението на бюджет 2018 

Нормативни документи:

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

 Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка