Учители

 

Длъжност  Име Контакти:
 Директор       Костадин Славов  044 / 623977
ЗДУД       Полина Аксакова
Педагогически съветник Стела Костова