Програма „Учене през целия живот“

Проект по Европейската секторна програма Коменски,

Програма „Учене през целия живот”,

 Многостранни партньорства,

Период на действие 01.08.2013 – 31.07.2015

            СОУ ”Хаджи Мина Пашов” град Сливен е одобрено за участие в европейски проект за многостранни партньорства за двегодишен период от време и е финансирано от Европейската комисия за реализацията на проекта с двадесет хиляди евро.

            Проектът носи името „THE MEMORY ROOM OF OUR IDENTITY: OUR MUSEUMS”– «Стаята на спомените на нашата идентичност: НАШИТЕ МУЗЕИ”, с регистрационен номер на договора LLP-2013-COM-MP-078

            „Стаята на спомените на нашата идентичност” включва ученици и учители от осем партньорски страни – Испания, България, Словения, Полша, Гърция, Италия, Турция и Румъния. Партньорите работят съвместно по темата: запознаване, популяризиране, съхраняване и разпространяване на своето и на партньорите историческо наследство и културно богатство. Темата на проекта ще допринесе за многонационалното разбирателство и толерантност и ще засили нашето самочувствие на активни и отговорни граждани на Европа. Всичките общи задачи в рамките на проекта ще бъдат осъществявани на английски език и ще включват използването на интерактивни методи на участие, с акцен върху учениците, които ще подобрят своите познания за многонационалното и многоезично общество.

            Дейностите по проекта ще дадат възможност на ученици и учители от всичките страни- партньори да научат повече за сходствата и различията между отделните култури, история, традиции, език, изкуство, начин на живот. Чрез обмяната на информация и документи, техния превод, изготвянето на продукти и разпространението им по време на всичките предвидени дейности на партньорския проект учениците и учителите ще бъдат мотивирани да подобряват своите организационни и социални умения, способността си да комуникират на роден и чужд език, да подобрят и усъвършенстват уменията си да използват ИКТ, а също така и да създадат и установят дълготрайни приятелства.

            Изпълнението на Проекта от страна на нашето училище включва 10 учители и 60 ученици от 8 и 9 клас, 24 мобилности за учители и ученици в училищата на нашите партньори. Първата мобилност ще бъде в училище „Colegio Nuestra Senora del Carmen“ от Villafranca de los Barros  – град в Испания през месец ноември, 2013г.

            Надяваме се цялата училищна общност – ръководство, преподаватели, служители заедно с учениците и техните родители да осъществим един наистина интересен, полезен и незабравим проект.

                               Костадин Славов – директор на училището

                               Петя Георгиева – училищен координатор на проекта